Splošni pogoji uporabe

Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta https://nchain.si (v nadaljevanju: »spletno mesto«) (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo razmerje med uporabnikom navedenega spletnega mesta in družbo nChain d.o.o., Brnčičeva ulica 39, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, matična številka 1662163000, davčna številko 83782796, ki je del skupine podjetij nChain (v nadaljevanju: »družba nChain«)

Ti Splošni pogoji veljajo za uporabo trenutne verzije spletne strani https://nchain.si, prav tako pa veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije ter kakršnekoli druge spremembe na našem spletnem mestu. Z uporabo spletnega mesta potrjujete, da sprejemate Splošne pogoje in se strinjate, da jih boste upoštevali. V kolikor se s Splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da zapustite naše spletno mesto in je ne uporabljate.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko elektronske pošte slo-info@nchain.com.

Dostop do spletnega mesta

Uporabnik lahko do spletnega mesta dostopa na izbranem brskalniku preko internetne povezave https://nchain.si.

Prijava in/ali registracija na spletnem mestu ni potrebna. Uporabnik lahko spletno mesto uporablja brezplačno in v celoti.

Pravice intelektualne lastnine

Odgovornost družbe nChain

Družba nChain želi zagotavljati uporabniku nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev za morebitno nedelovanje ali nemožnost uporabe spletnega mesta. Prav tako družba nChain ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi nedelovanhja, začasne prekinitve ali drugih tehničnih težav na spletnem mestu.

Družba nChain si prizadeva, da je celotna vsebina, ki je dostopna na spletnem mestu, pravočasno posodobljena in točna, vendar v nobenem primeru ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov, informacij in drugih vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Dostop do spletnega mesta

Povezave do spletnih strani tretjih oseb

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne stani tretjih oseb. Družba nChain ne prevzema odgovornosti za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov, informacij in drugo vsebino na teh spletnih straneh. Prav tako družba nChain ni odgovorna za varovanje osebnih podatkov in spoštovanje zasebnosti na teh spletnih straneh.

Odgovornost uporabnika

Uporabnik se z uporabo spletnega mesta obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali Splošnim pogojem nasprotujoče namene.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopa do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema družbe nChain.

Družba nChain si pridržuje pravico, da uporabniku prekine dostop in uporabo spletnega mesta, brez predhodnega obvestila in odgovornosti, vključno in brez omejitev, če meni, da uporabnikovo ravnanje ni v skladu s temi Splošnimi pogoji. Prav tako si pridržuje pravico do preiskave domnevnih kršitev v okviru teh Splošnih pogojev.

Drugi pogoji

Poleg teh Splošnih pogojev je pri uporabi našega spletnega mesta potrebno upoštevati tudi druge veljavne pogoje, ki so:

Družba nChain si prizadeva, da je celotna vsebina, ki je dostopna na spletnem mestu, pravočasno posodobljena in točna, vendar v nobenem primeru ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov, informacij in drugih vsebin, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Objava in sprememba Splošnih pogojev

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletnem mestu pod zavihkom »Splošni pogoji uporabe« in dostopni na internetni povezavi https://nchain.si/splosni-pogoji-uporabe

Družba nChain si pridržuje pravico, da Splošne pogoje občasno spremeni. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev bodo prav tako objavljene na spletnem mestu pod zavihkom »Splošni pogoji uporabe«, dostopni na ...https://nchain.si/splosni-pogoji-uporabe. Uporabnik si je dolžan pred uporabo spletnega mesta Splošne pogoje prebrati in se prepričati, da razume vsakokratna veljavna določila ter z njimi soglaša.

Predhodne in končne določbe

V kolikor je del ali celotna določba Splošnih pogojev neveljavna, nezakonita in/ali neizvršljiva, le-to ne vpliva na ostale določbe teh Splošnih pogojev.

V kolikor se uporabnik z veljavnimi Splošnimi pogoji ali s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, mora nemudoma zapustiti in prenehati uporabljati spletno mesto.

Morebitne spore, bosta uporabnik in družba nChain poskušala rešiti po mirni poti in sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu.

V Ljubljani, dne 23. 12. 22